Yayınevi Yasin Yayınevi Kitapları

Toplam 141 Kitabı Bulunmaktadır.Yasin Yayınevi Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Sevdam Sana Emanet Kitap Kapağı Sevdam Sana Emanet
Elif Gürsoy

Yüksekçe bir tepede rüzgarla yalnız kaldığında gözlerini kapa ve gönül kuşunu serbest bırak ...bırak yükselsin gökyüzüne..uçsun...uçsuz bucaksız semada, bütün olumsuzlukları ve engelleri beride bırakırcasına kanat çırpsın...uzaklaşsın düşüncelerden...uçsun...uçsun masmavi gökyüzünde bulutların arasından süzülsün...uçsun yalnızlığa doysun...huzuru y ...

Gösterim : 2534 | Devamı için Tıklayınız.
Hakiki Müslüman Nasıl Olmalı Kitap Kapağı Hakiki Müslüman Nasıl Olmalı
Saliha Metin

...

Gösterim : 798 | Devamı için Tıklayınız.
Esmaül Hüsna Ve Peygamber Efendimizin İsimleri; ( Cep Boy ) Kitap Kapağı Esmaül Hüsna Ve Peygamber Efendimizin İsimleri; ( Cep Boy )
Hamza Tatlı

Allâh-u Teâlâ Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur: «En güzel isimler Allâhındır. Öyleyse Allaha o isimlerle dua edin». (Arâf suresi 180) «Allah diye dua edin, Rahmân diye dua edin, hangisiyle dua etseniz nihâyet en güzel isimler O´na mahsustur». ( İsrâ Suresi, Ayet 110) Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: Allâh-u Teâlânın ...

Gösterim : 936 | Devamı için Tıklayınız.
Sıratül Muhtedin 3 Cilt Kitap Kapağı Sıratül Muhtedin 3 Cilt
Selim Köroğlu

Bu kitapta bulunan hadisi şerifler, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kitabımız olan, Buhari şeriften seçme bazı hadisi şerifleri derlemiş olan Zübde'tül-Buhari isimli kitaptan derlenen bir kısım hadisi şerifleri cemetmektedir. ...

Gösterim : 739 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Halidiyye Tercümesi Kitap Kapağı Risale-I Halidiyye Tercümesi
İsmail Fakirullah

Müritlerin uyması gereken temel prensipleri açıklayan bir adab risalesi olan bu eser değerli bilgiler ihtiva etmektedir. Tarikata intisap eden bir müridin, uyması gereken adabı bulabileceği bu esere Halid-i Bağdadi hazretleri, mürşidden feyz almanın ihlas, edep ve ehlullah'a muhabbet gibi prensiplere bağlı olduğunu ifade ederek başlar ve eserin dev ...

Gösterim : 940 | Devamı için Tıklayınız.
Otuz Ramazan Vaazı Kitap Kapağı Otuz Ramazan Vaazı
Ömer Nasuhi Bilmen

Oruç hakkında genel bilgiler, Makbul iman ve salih ameller Namaz ve faziletleri Peygamberimizin üstün özellikleri Ahiret hayatı için hazırlık, Kadir gecesi... ...

Gösterim : 1501 | Devamı için Tıklayınız.
Nur'ul İzah Tercemesi Kitap Kapağı Nur'ul İzah Tercemesi
Hüsamettin Vanlıoğlu

Nurul İzah kitabı; taharet, namaz, oruç, hac ve zekat konularını içeren ve Osmanlı döneminden günümüze kadar İslami eğitim yapan bütün ilim merkezlerinde okutulan bir eserdir. Onları, bu Arapça eserin herkes tarafından anlaşılabilmesi için yaptıkları tercüme ve izah mahiyetindeki çalışmalarından ötürü hoca kardeşlerimizi tebrik eder ve bütün Müslüm ...

Gösterim : 994 | Devamı için Tıklayınız.
Nur'ul Misbah 1 - 2; Kelime Anlamlı Kitap Kapağı Nur'ul Misbah 1 - 2; Kelime Anlamlı
Hüsamettin Vanlıoğlu

Nurul İzah kitabı, Hanefi mezhebine dair yazılmış fıkıh kitapları içinde, özellikle namazla alakalı konuları tafsilatlı bir şekilde ele almış olması itibarıyla önemli bir yer tutmuştur. Bu özelliği sebebiyle eskiden beri İslami tedrisat yapan eğitim merkezlerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitap her ne kadar müptedi (ilme yeni başlayanın) kit ...

Gösterim : 1323 | Devamı için Tıklayınız.
Mülteka Tercümesi Kitap Kapağı Mülteka Tercümesi
Hüsamettin Vanlıoğlu

İslam Fıkhı, "Taharetten" "Süt Emme" bahsine kadar kelime kelime mana; Taharet Namaz Zekat Oruç Hac Nikah ...

Gösterim : 1674 | Devamı için Tıklayınız.
Molla Camii Tercümesi Kitap Kapağı Molla Camii Tercümesi
Ercan Elbinsoy

İbn-i Hacib'in "Kafiye"sini şerh eden Cami (r.a) daha önceki şarihlerin eserlerini gözden geçirerek, kısa fakat her cümlesi derin anlamlı ve ibaresi çetin bir kitap hazırlamıştır. Cami'nin (r.a) bu eseri, ilim çevrelerinde hüsnü kabul görmüş, asırlarca medreselerde okutulmuş, üzerine haşiyeler ve talikatlar yazılmıştır.. (Arapça öğreniminde belli b ...

Gösterim : 1077 | Devamı için Tıklayınız.
Miftahu'l-Ulum Kitap Kapağı Miftahu'l-Ulum
R.akbal

Üç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümde Emsilenin çekimi, Açıklaması, Bina ve Maksud'un kırık manası, izahı ve ilal kaideleri zikredilmiştir, ikinci bölümde sahih, mutel, muzaaf ve mehmuz olan fiil ve isimlerin tasrifi zikredilmiştir. Üçüncü bölümde ise İzzi'nin kırık manası, mefhumu ve izahı zikredilmiştir. ...

Gösterim : 926 | Devamı için Tıklayınız.
Mektubat-I Rabbani (8 Cilt) Kitap Kapağı Mektubat-I Rabbani (8 Cilt)
İmam Rabbani

8 Cilt olarak hazırladığımız eserin toplu tercüme niteliğinde hazırlanan bu eser 3 ciltten oluşmaktadır. Şamua kağıda basılıp, kendi özel kutusundadır. ...

Gösterim : 766 | Devamı için Tıklayınız.
Maksud Mefhumu Kitap Kapağı Maksud Mefhumu
Mikail Adıgüzel

Tercümesi yapılan maksud kitabı, Arapça ilmi tahsilinde, sarf ilmi hakkında okunup hıfz edilmesi gereken kitaplar arasındadır. Bu eserden Kur'an Kursu talebeleri, imam hatip talebeleri faydalanacağı gibi, talebe olmayıp da meraklı olan kardeşlerimiz, bizim daha önce tercüme ettiğimiz, emsile ve bina tercümelerini okuyarak bu kitaptan da rahatlıkla ...

Gösterim : 1148 | Devamı için Tıklayınız.
Sevadü'l-Azam Tercümesi; Kelime Anlamlı Kitap Kapağı Sevadü'l-Azam Tercümesi; Kelime Anlamlı
Talha Alp

Müellifimiz El-Hakim Es-Semerkandi, Hanefi ve ilk dönem Maturidi alimlerindendir. Eseri "Es-Sevadül-Azam" Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Maturidiyye mezhebinin başlangıç devri eserlerinin önemli örneklerinden biri olup, yazıldığı dönemde Samaniler'in resmi akidesi kabul edilmiş ve bölgedeki medreselerde hatta Osmanlılardan günümüze kadar bütün medresele ...

Gösterim : 710 | Devamı için Tıklayınız.
Kafiye Mefhumu Ve İğrabı Kitap Kapağı Kafiye Mefhumu Ve İğrabı
Mikail Adıgüzel

Kafiye Nasıl Bir Kitaptır? Kafiye İbn-i Hacib'in en çok hüsnü kabul görmüş eseridir. Hatta Hacı Halife Keşfüz Zünün isimli eserinde Kafiye üzerine yazılan Arapça, Türkçe ve Farsça şerh, haşiye ta'likat şeklinde seksen eserin varlığından bahsetmektedir. Herhalde bu ifadeler Kafiye'nin kıymetini belirtmek için yeterli olacaktır. ...

Gösterim : 996 | Devamı için Tıklayınız.
İzzi Mefhumu Kitap Kapağı İzzi Mefhumu
Mikail Adıgüzel

İzzi kitabı ismi ile bilinen Arapça dilbilgisi kitabının Emsile, Bina, Maksut kitaplarından sonra gelen bir bölümüdür. Bu kitap şimdiye kadar sarf ilmi hususunda tercümesini yapmış olduğumuz kitaplardan meseleleri en geniş olanıdır. İzzi kitabı Seyyid Şerif Cürcani, Taftazani, Aliyyül Kari gibi alimlerin kendisi üzerine şerh yapmış olduğu önemli bi ...

Gösterim : 1072 | Devamı için Tıklayınız.
İzhâr Tercemesi Kitap Kapağı İzhâr Tercemesi
Ali Rıza Kaşeli

İzhar isimli nahiv kitabı Osmanlı İmparatorluğu zamanında uzun yıllar medreselerde Arapça gramer kitabı olarak okutulmuş ve bugüne kadar da okutulmaya devam edilmiş bir eserdir. Eserde belli başlı, önemli meselelere değinilmiş ve mümkün olduğu kadar misallerle açıklanmaya çalışılmıştır. Tercüme esnasında, biz de mümkün olduğu kadar sade bir dil k ...

Gösterim : 1027 | Devamı için Tıklayınız.
İzhâr Dersleri Kitap Kapağı İzhâr Dersleri
İmam Birgivi

Hicri 10. asrın başlarında kaleme alınmış olup Osmanlıdan günümüze medrese geleneğindetemel ders kitabı olarak okutulan ve doyurucu malumatının yanında sistematiği ile müellifin yüksek derecede muhakkık olduğunu gösteren nadide bir eserdir. Böylesine önemli bir eseri, çağımızın da bize sunduğu teknik imkanlardan yararlanarak konuların daha iyi anla ...

Gösterim : 1780 | Devamı için Tıklayınız.
İmamı Rabbani Kitap Kapağı İmamı Rabbani
Ekrem SAĞIROĞLU

Dünya Müslümanlarının, birçok bölgede ve de kendi ülkelerinde hegemonik ve ideolojik baskılara zulümlere ve yıldırma harekatına maruz kaldığı bir dönemde... İnançları doğrultusunda yaşamalarına izin verilmediği, kamu alanından dışlandığı, sosyal siyasal hayatta kendilerine hayat hakkı tanınmadığı bir ortamda... Bir zamanlar aynı durumlara şahit olm ...

Gösterim : 808 | Devamı için Tıklayınız.
Fiil Çekimi Kitap Kapağı Fiil Çekimi
Ahmet Meral

Bu kitapta, her babtan mümkün olduğu kadar fiil çekilmiştir. Medreselerde, Kur'an Kurslarında veya İmam Hatiplerde çoğu zaman asıl temel taşı olan fiil ve isim çekimleri usulüne göre yapılmamaktadır. Bu yüzdendir ki seneler geçip, birçok Arapça kavaid kitapları bitirilmesine rağmen çoğu kimse basitte olsa rahatlıkla Arapça cümle kuramamaktadır. Baz ...

Gösterim : 737 | Devamı için Tıklayınız.
Dini Bayramlarımız Kitap Kapağı Dini Bayramlarımız
Sevim Asımgil

...

Gösterim : 676 | Devamı için Tıklayınız.
Bidatlar Ve Hurafeler Kitap Kapağı Bidatlar Ve Hurafeler
Abdullah Osmanoğlu

İman ve İslam´a taalluk eden küfür sözler, Kur´an-ı Kerim´e taalluk eden küfür sözler, Camilerde işlenen Bidatler, Fala bakmak, fal açmak, Ölü için mevlit okutmak, Müzik ve Raksın hükmü, Kabir Ziyaretlerinde işlenen bidatler vb.. ...

Gösterim : 539 | Devamı için Tıklayınız.
Arapça Lisana Giriş Kitap Kapağı Arapça Lisana Giriş
Savaş Uner

Arapça Lisana Giriş adlı kitabımızda özellikle herkesin kolayca anlayacağı pratik kelimeler, günlük konuşmalar ve çeşitli örnek cümlelere fazlaca yer verilmiştir. Ayrıca kitap sade bir Arapça lisanından meydana gelip yabancı dillerin etkisinden tamamen uzak olarak hazırlanmış ve fasih Arapça lisanı üzerine derlenmiştir. ...

Gösterim : 517 | Devamı için Tıklayınız.
Arapça Dilbigisi| Sarf Kitap Kapağı Arapça Dilbigisi| Sarf
Kollektif

Bu eser; günümüzde uygulanan usullerden istifade edilerek medrese usulüne hitap eden bu eserin özelliği: konunun iyi ve hızlı anlaşılmasına yardımcı olan şematik tanımlarla, gereken yerlerde misallerin çokça olmasıyla beraber her konunun bitiminde test alıştırmalarla istenilen bir kitap içeriğini bulundurmaktadır. ...

Gösterim : 528 | Devamı için Tıklayınız.
Kur`an-I Kerim Elifbası Ve Arapçaya Giriş Kitap Kapağı Kur`an-I Kerim Elifbası Ve Arapçaya Giriş


...

Gösterim : 446 | Devamı için Tıklayınız.
Delailül Hayrat (Arapça,kılıflı) Kitap Kapağı Delailül Hayrat (Arapça,kılıflı)


...

Gösterim : 1192 | Devamı için Tıklayınız.
El Beyan; Arapça - Türkçe Lugat Kitap Kapağı El Beyan; Arapça - Türkçe Lugat
Arif Erkan

Lügatımızda kelimeler olduğu gibi alınmış fiillerin önce mazisi, sonra müzari ve masdarı verilmiş, mezid bablarda kök harfleri parantez içinde belirtilmiştir. Önce kelimenin Arapçası ve cümle içinde kullanılışı, sonra da Türkçe karşılığı ve varsa diğer çeşitli manaları sırasıyla yazılmıştır. ...

Gösterim : 961 | Devamı için Tıklayınız.
Arapça Dilbilgisi Nahiv Sarf Ve Terimleri Kitap Kapağı Arapça Dilbilgisi Nahiv Sarf Ve Terimleri
Nusrettin Bolelli

...

Gösterim : 652 | Devamı için Tıklayınız.
Evradı Behaiyye Tercemesi Kitap Kapağı Evradı Behaiyye Tercemesi
Hamza Tatlı

'Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Evrad-ı Şerifeyi Şâh-ı Nakşibend hazretlerine Alem-i Manada peyder pey (kısım kısım) talim buyurmuşlardır. Hamza bin Şemsad, Menbaul Esrar isimli kitabında şöyle beyan etmiştir. Şâh-ı Nakşibend hazretleri buyurdu ki, Bana bu evradı Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Alem-i Manada öğretti. ...

Gösterim : 1069 | Devamı için Tıklayınız.
Dua Huzmeleri Kitap Kapağı Dua Huzmeleri
İsmail Fındıklı

...

Gösterim : 909 | Devamı için Tıklayınız.
İlim Ehli İçin Temel Dualar Kitap Kapağı İlim Ehli İçin Temel Dualar
İsmail Fındıklı

...

Gösterim : 695 | Devamı için Tıklayınız.
Seçme Dualar Kitap Kapağı Seçme Dualar


...

Gösterim : 467 | Devamı için Tıklayınız.
Ayet Ve Hadislerle En Güzel Dualar Kitap Kapağı Ayet Ve Hadislerle En Güzel Dualar
Bekir Sırmabıyıkoğlu

...

Gösterim : 523 | Devamı için Tıklayınız.
Süreler Ve Dualar Kitap Kapağı Süreler Ve Dualar
Kübra Ülkü

...

Gösterim : 849 | Devamı için Tıklayınız.
Subha-I Sıbyan (Çocukların Tesbihi) Kitap Kapağı Subha-I Sıbyan (Çocukların Tesbihi)
Ali Kara

...

Gösterim : 910 | Devamı için Tıklayınız.
Kur'an'da Dua Ayetleri Kitap Kapağı Kur'an'da Dua Ayetleri
F.Serap Karamollaoğlu

Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim'deki tüm dua ayetleri toplanmıştır. Bazı ayetlerin tümü değil sadece dua ile ilgili bölümleri yazılmıştır. Çalışmada üç bölüm vardır. Birinci bölümde Kur'an-ı Kerim'de dua etmenin faziletini, Allah'ın insanlara ne kadar yakın olduğunu, Allah'ın duaları kabul edeceğini ve ne zaman, nasıl dua edilmesi istediğini ifade eden ...

Gösterim : 824 | Devamı için Tıklayınız.
Günlük Dualar Kitap Kapağı Günlük Dualar


...

Gösterim : 480 | Devamı için Tıklayınız.
Dinin Direği Namaz Kitap Kapağı Dinin Direği Namaz


...

Gösterim : 447 | Devamı için Tıklayınız.
İslam Fıkıhında Zekat Ve Fitre Kitap Kapağı İslam Fıkıhında Zekat Ve Fitre
Talha Alp

...

Gösterim : 468 | Devamı için Tıklayınız.
Mübarek Namaz Kitap Kapağı Mübarek Namaz
Sevim Asımgil

...

Gösterim : 547 | Devamı için Tıklayınız.
Gusül Abdesti Nasıl Alınır? Kitap Kapağı Gusül Abdesti Nasıl Alınır?
Sevim Asımgil

...

Gösterim : 525 | Devamı için Tıklayınız.
Kelime Anlamlı Nesefi Akaidi Tercümesi Kitap Kapağı Kelime Anlamlı Nesefi Akaidi Tercümesi


...

Gösterim : 473 | Devamı için Tıklayınız.
Kelime Manalı Nesefi Akaidi Ve Tercümesi (Karton Kapak) Kitap Kapağı Kelime Manalı Nesefi Akaidi Ve Tercümesi (Karton Kapak)
Bekir Sırmabıyıkoğlu

...

Gösterim : 460 | Devamı için Tıklayınız.
Kelime Manalı Nesefi Akaidi Ve Tercümesi (Ciltli) Kitap Kapağı Kelime Manalı Nesefi Akaidi Ve Tercümesi (Ciltli)
Bekir Sırmabıyıkoğlu

...

Gösterim : 438 | Devamı için Tıklayınız.
İman Ve İslam Risalesi Kitap Kapağı İman Ve İslam Risalesi
İsmail Fakirullah

...

Gösterim : 594 | Devamı için Tıklayınız.
Kur'an'dan Cevherler (Tek Cilt) Kitap Kapağı Kur'an'dan Cevherler (Tek Cilt)
Ömer Nasuhi Bilmen

Kur'an-ı Kerim'i anlama ve gereği ile amel edilmesi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada, özellikle Kur'an-ı Kerim'den belli başlı sureler seçilmiş, Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sadeleştirilmiş tefsirinin mealinden alıntı yapılmak suretiyle bu eser oluşturulmuştur. ...

Gösterim : 557 | Devamı için Tıklayınız.
Kur`an`da Zikredilen Peygamberler Ve Kıssaları Kitap Kapağı Kur`an`da Zikredilen Peygamberler Ve Kıssaları
Ali Kara

...

Gösterim : 512 | Devamı için Tıklayınız.
Şah-I Nakşibend (Muhammed Bahaeddin Buhari Hayatı,sözleri,halifeleri) Kitap Kapağı Şah-I Nakşibend (Muhammed Bahaeddin Buhari Hayatı,sözleri,halifeleri)
Ekrem SAĞIROĞLU

...

Gösterim : 1447 | Devamı için Tıklayınız.
Ömer İbni Abdülaziz Kitap Kapağı Ömer İbni Abdülaziz
Ekrem SAĞIROĞLU

Ömer ibni Abdülaziz, birgün, tabiinden takva sahibi bir zat olan Amr İbni Muhacir'e yalvarırcasına bir ricada bulunuri ve: - Ey Amr! Şayet benim, Hak'tan ve adaletten bir nebzecik olsun ayrıldığımı görürsen, beni, yakamdan tut ve salla! Ve bana: - "Ne yapıyorsun?" diye ikazda bulun!" der. ...

Gösterim : 561 | Devamı için Tıklayınız.
İmam-I Azam Ebu Hanife Kitap Kapağı İmam-I Azam Ebu Hanife
Ekrem SAĞIROĞLU

Halid-i Bağdadi anlatıyor: Abbasi halifesi Ebu Cafer-i Mansur, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi huzuruna davet etti ve ona kadılık makamına geçmesi gerektiğini söyledi; fakat İmam-ı Azam kabul etmedi. Bunun üzerine halife: "O makama seni mutlaka getireceğim!" dedi ve bir de yemin etti. Ebu Hanife de: "Kadılığı kesinlikle kabul etmem!" diye yemin etti. İki ...

Gösterim : 644 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler